Onze werkwijze. Stap voor stap 1,2,3,…

Plan van aanpak.

1. Vrijblijvend kennismakingsgesprek met kop warme koffie.

2. Ontwerp op maat en budget.

3. Bekomen van de omgevingsvergunning.

4. Aanvragen van externe studies gecombineerd met de opmaak van de uitvoeringsplannen.

5. Selecteren van de juiste bouwpartners.

6. Wij volgen de werf voor u op.

7. Oplevering van de werken.

1

Plaatsbezoek en kennismakingsgesprek

We gaan van start met een eerste afspraak die in functie van het type project ofwel bij ons op kantoor ofwel op de bouwplaats zelf doorgaat. Tijdens dit vrijblijvende kennismakingsgesprek is het de bedoeling dat u ons de nodige informatie (bouwvoorschriften, metingsplannen landmeter, …) aanlevert die betrekking heeft op de te bouwen– of verbouwen woning waarbij het wel aan te raden is om voorafgaand eens te gaan informeren bij de dienst stedenbouw van de gemeente. Tijdens dit eerste gesprek is het ook de bedoeling om samen jullie “wishlist” te doorlopen waarbij wij van de gelegenheid gebruik maken om onze werkmethodiek toe te lichten.

2

Voorontwerp

Op basis van jullie bouwbudget en “wishlist”, starten wij op met de opmaak van het eerste voorontwerp. In geval van een verbouwing zullen we eerst de bestaande situatie uittekenen op basis van bestaande plannen of een uit te voeren opmeting ter plaatse. Het voorontwerp zelf bestaat uit grondplannen, gevelaanzichten, doorsnede en 3D visualisatie. Op basis van het eerste voorontwerp zal u de kans krijgen om uw opmerkingen te formuleren dewelke ons de mogelijkheid geven om het voorontwerp verder aan te passen tot op het moment dat dit 100% naar jullie zin is. Aan het voorontwerp wordt een gedetailleerde kostenraming gekoppeld zodat kan worden afgetoetst of het voorgestelde ontwerp ook realiseerbaar is binnen het vooropgesteld budget. Qua timing kunnen we deze fase moeilijk inschatten gezien het hier echt de bedoeling dat er voldoende pistes worden doorlopen zodat dit resulteert in een ontwerp waar jullie voor de volle 100% kunnen achter staan.

3

Bouwaanvraag

Na akkoord met het budget en het voorontwerp, werken wij het volledige bouwaanvraagdossier voor u uit, hetgeen u online kan ondertekenen eens het dossier klaar is. Na ondertekening vertrekt het dossier naar de gemeente waar het de wettelijke termijnen van de vergunningsprocedure kan doorlopen.

4

Aanvragen van nevenstudies

Er zullen een aantal specialisten worden aangesteld die ons een aantal studies dienen aan te leveren dewelke noodzakelijk zijn voor de verdere opmaak van het uitvoeringsdossier: grondsondering, veiligheidscoördinatie, EPB-verslag, ventilatieverslag, stabiliteitsstudie, eventuele lichtstudie.

5

Aanbesteding

Na ontvangst van de diverse bovenvermelde studies, starten wij op met de opmaak van het aanbestedingsdossier. Dit bestaat uit meetstaten, lastenboeken en uitvoeringsplannen dewelke gebruikt zullen worden voor de offerte-aanvragen bij de verschillende aannemers. Per post is het gebruikelijk dat wij een 3-tal offertes aanvragen dewelke wij voor u in een vergelijkend overzicht zullen gieten zodat er op basis van deze prijsvergelijking samen met u kan worden beslist met welke aannemer er zal samengewerkt worden. Wij kunnen u, gezien onze jarenlange ervaring, in contact brengen met competente aannemers maar indien u zelf (op basis van referentie) een bepaalde voorkeur heeft voor bepaalde aannemers, nemen wij deze met plezier op in onze lijst bij het aanvragen van prijzen. Wij garanderen u sowieso onze onafhankelijkheid bij het beoordelen van de uitvoering.

6

Opvolging van de werken

Van zodra de werken van start gaan, zorgen wij enerzijds voor de coördinatie en planning van de werken en anderzijds ook voor de controle van de uitgevoerde werken. Op basis van wekelijkse werfvergaderingen (of in functie van de vordering der werken) maken wij telkens een werfverslag op hetgeen per mail bezorgd wordt aan alle betrokken partijen in het bouwproces. Op die manier creëren wij een soort van draaiboek van uw project hetgeen garandeert dat iedereen steeds op de hoogte blijft van de vorderingen en dat elke aannemer duidelijke richtlijnen krijgt ten einde het project tot een goed einde te kunnen brengen.

7

Voorlopige oplevering

Wanneer de werken beëindigd zijn en vooraleer er verhuisd wordt, organiseren wij een voorlopige oplevering tijdens dewelke wij u bijstaan bij het al dan niet aanvaarden van de werken. Alle mogelijke opmerkingen en twijfels worden door ons vast gelegd in een proces-verbaal. Vanaf deze dag start ieders 10-jarige aansprakelijkheid en kan u de woning in gebruik nemen. Wij bezorgen u dan ook de nodige tips en tricks bij de eerste ingebruikname van uw woning zodat u met een gerust hart naar uw nieuwe woning kan verhuizen!

             Ereloon van de architect

Het ereloon van onze architecten wordt berekend op basis van een raming van het aantal te investeren uren in uw dossier hetgeen resulteert in een vast (forfaitair) bedrag. Op die manier weet iedereen van bij de start van het project waar hij aan toe is. Het ereloon wordt verdeeld in verschillende schijven die worden opgevraagd in functie van de vordering der werken, op die manier betaalt u enkel en alleen voor de geleverde prestaties en niets op voorhand.

               Bouwinfo

Omdat er bij elk bouw- of verbouwplan heel wat vragen rijzen zoals: “Op welke premies heb ik recht?”, “Welke ingrepen doen mijn energiefactuur dalen?”, … verzamelden wij via deze link een aantal interessante websites en brochures dewelke jullie alvast op de goede weg helpen.Daarom hebben wij in deze link een aantal interessante websites en brochures verzameld die jullie alvast een duwtje geven in de goede richting.